Ionnsachadh Inbhich

 

Dè as urrainn dhuinn a dheànamh dhuibh?

An seo aig Cothrom tha sinn dhen bheachd nach bi e gu bràth ro anmoch airson ionnsachadh. Cuiridh sinn fàilte oirbh ge b' e dè an aois a tha sibh. Am measg nan cùrsaichean againn tha:

. Lìonadh foirmean

. Gràmar

. Leughadh

. Àireamhachas

. Sireadh obair agus sgrìobhadh cunntas beatha (CV)

. Deuchainn Threòraidh Dràibheadh

. Sgilean coimpiutaireachd bunasach

Gu tric, bidh inbhich a' measadh an cuid chomasan aig ìre ìosal ach gheibh oidean thairis air seo le a bhith a' toirt an taic cheart dhaibh àm sam bith a tha i dhìth orra.

 

An adult learner

Ma tha ùidh agaibh ann am fear sam bith de na teisteanasan seo, fònaibh gu Cothrom air 01878 700910 no lìonabih an foirm chèist againn.

An robh fios agaibh?

Bith Cothrom a' ruith cùrsaichean Ionnsachadh Inbhich fad na bliadhna agus dh' fhaodadh gum bidh taic ga tabhann do dh'oileanaich tro chuibhreannan chloinne

agus siubhal.